ෆැන්ටසි ලෝකය

කළු දුමාරයෙන් වෑසුණු පුළුස්සන මස් වැදලි වීදි ගණනක සුවඳ අමිහිරිය විඳගන්න... ළගාවුණු සැන්දෑව හමන තද සුළං මුසු අමෝරා වරුස් මැද මිලින වූ කොළ රොඩුද පවනට එක්ව කියන්නේ කිමද මේ පහන් එළි නිවාගෙන උදෑසන ළඟා විය බියර් මුසු සුවඳ ඇත තවම වීදිය පුරා අවන්හල නිවස විය නගරයේ දනන් හට තවත් අය ඇදී යන පුර ලඳුන්ගේ කුටිද … Continue reading ෆැන්ටසි ලෝකය

Advertisements