පාරම්පරික පිත්තල කර්මාන්තය නගා සිටුවීමට පේරාදෙණිය සරසවිය මැදිහත් වෙයි.

       පූර්ව යුගයේ සිට මෙරට පැවති කර්මාන්ත අතර ලෝහ කර්මාන්තයට ප‍්‍රධාන ස්ථානයක් හිමි වේ. පිත්තල කර්මාන්තය වූ කලී එකී පාරම්පරික ලෝහ කර්මාන්ත අතර මූලිකත්වයක් හිමි වන්නා වූ කර්මාන්තයක් වේ. පාරම්පරික පිත්තල කර්මාන්තයෙහි ආරම්භය සම්බන්ධව විවිධාකාර වූ ජන ප‍්‍රවාදයන් හා මතිමතාන්තර පවතින නමුත් මෙම කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් පුරාවිද්‍යාත්මක සාක්ෂි හමු වන්නේ ක‍්‍රි.ව. 17 වන ශත … Continue reading පාරම්පරික පිත්තල කර්මාන්තය නගා සිටුවීමට පේරාදෙණිය සරසවිය මැදිහත් වෙයි.

Advertisements

A DIAMOND, YET IT GLOWS BEYOND THE NAME..

                   Standing at a remarkable stage of 75 years of history, University of Peradeniya celebrated their diamond jubilee with much pride and excellence on last Tuesday 10th of January 2017. The event took place at the university gymnasium with the presence of the Chancellor Prof. P.W Epasinghe, … Continue reading A DIAMOND, YET IT GLOWS BEYOND THE NAME..

Inauguration of Diamond Jubilee celebrations

The year 2017 mark the 75th anniversary of the University of Peradeniya established as the University of Ceylon in 1942. Throughout the years our university has advanced in wisdom and age. It has developed in the establishment of new faculties, the courses offered and it has greatly increased the intake of students.

FAURS – FACULTY OF AGRICULTURE RESEARCH SYMPOSIUM 2016

Faculty of agriculture annually present a symposium which helps the undergraduate Researches to advance their knowledge in achieving the appropriate targets without difficulty while showing the achievements accomplished by the undergraduates in completion of their researches. The program with its name, FAURUS - Faculty of Agriculture undergraduate Research Symposium encountered another successful chapter in 2016. … Continue reading FAURS – FACULTY OF AGRICULTURE RESEARCH SYMPOSIUM 2016