ෆැන්ටසි ලෝකය

party-nightclub.jpg

කළු දුමාරයෙන් වෑසුණු

පුළුස්සන මස් වැදලි

වීදි ගණනක සුවඳ

අමිහිරිය විඳගන්න…

ළගාවුණු සැන්දෑව

හමන තද සුළං මුසු

අමෝරා වරුස් මැද

මිලින වූ කොළ රොඩුද

පවනට එක්ව කියන්නේ

කිමද මේ

පහන් එළි නිවාගෙන

උදෑසන ළඟා විය

බියර් මුසු සුවඳ ඇත

තවම වීදිය පුරා

අවන්හල නිවස විය

නගරයේ දනන් හට

තවත් අය ඇදී යන

පුර ලඳුන්ගේ කුටිද

අතවනයි නිරතුරුම

පොරෝනා බ්ලැන්කට්ටු

නිදිවරයි රෑ පුරා…

වංකවූ දහස් රුව මැවේ ඇගෙ ආත්මෙම

සීලිමේ හැඩය ඇගේ ලෝකමය විය

ලෝකමය දුටුවත් සියල් දත් වීදිය

නිසලව බලා සිටී, රෑ දවල් ගෙවන මේ

ෆැන්ටසි ලෝකය දෙස

-සෙව්වන්දි සමදරා-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s