දසුනකින් මවන්නට…

Tina-Negara_Open-My-Blind-Eyes

දසුනකින්
මවන්නට නොහැකිවූ
ලෝකයම
අඳුරු දෑසක් දිගේ
ගල යන
සිතුවිල්ල…
නොමැත ආශා
පොදි බඳින්නට
මගේ දෑසත්
අන්ධ වී අද
හිරු සඳුගේ ආලෝකේ
ගණඳුරින් වැසුණු සේ
නොපෙනේ වේ කිසිදිනෙක
සිට හඬයි රහසේම…
දකිමි අතැඟිලි තුඩක පහසින්
අඳ නෙතින් නොපෙනෙනා ලෝකය
වැතිර ඇත වෙහෙසුනු ගමන් මග
නොමැත සීමා මාවතේ
-සෙව්වන්දි සමදරා-
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s